Mittetulundusühingu Eluring põhikiri

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Eluring (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev vabaühendus, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Järvamaa, Paide vald, Tarbja küla, Katku talu (Katku Koda).

1.2. Ühing on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu- ja üldkoosoleku otsustest ning oma põhikirjast.

1.3. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

 

2. EESMÄRK

2.1. Ühingu eesmärgiks on luua inimeste ja inimühenduste elukestvaks arenguks sobilikke tingimusi;

2.2. tõsta inimeste teadlikkust tervislike eluviiside tähtsusest lähtudes eeldusest, et inimene on tervik ning ühteviisi olulised on nii füüsiline kui vaimne tervis;

2.3. ennetada ja lahendada rahvatervise probleeme;

2.4. arendada vaimse tervise teenuseid.

 

3. Eesmärgi saavutamiseks tegeleb Ühing:

3.1. vaimse- ja enesearengu nõustamisteenuste osutamisega nii individuaalselt kui gruppidele. Ühingul on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulisi teenuseid;

3.2. vaimse tervise ja enesearengu alase teavitustöö tegemisega ja koolitamisega;

3.3. valdkonna sihtgrupi ja nende lähedaste eneseabitegevustega;

3.4. seminaride, konverentside, õpitubade, praktikate ja teemaõhtute korraldamisega;

3.5. turundus-, reklaami- ja mainekujunduslike tegevuste ja uuringutega;

3.6. õppe- ja koolitusmaterjalide, muude trükiste ning audio-ja videokandjate tootmise, avaldamise ja kättesaadavaks tegemisega ning massiteabevahendite kasutamisega oma tegevuste tutvustamiseks, teadmiste levitamiseks;

3.7. eesmärkidest tulenevalt uute lepinguliste suhete loomisega, ka teiste ühingute, organisatsioonide ja liitude liikmeks astumisega nii kodu- kui välismaal, kellel on Ühinguga ühised eesmärgid;

3.8. kinnis- ja vallasvara omamise, rentimise, kasutamise või käsutamisega;

3.9. arveldusarvete omamisega pankades, finantsoperatsioonide teostamisega;

3.10. annetuste, toetuste, kingituste ja päranduste vastuvõtmisega ning sihtotstarbeliste korjanduste korraldamisega;

 3.11. taimekasvatuse ja taimsete saaduste töötlemise ning müügiga valdavalt epoes www.kaksikleek.ee/pood aga ka kohapeal Katku Kojas ning heade partnerite juures nii veebis kui salongides, kauplustes ja stuudiotes ning loomealase kunstitegevusega ja selle müügiga.

3.12. kodulehe www.kaksikleek.ee ja sotsiaalmeedia kanalite täiendamise ja korrashoiuga, oma arhiivi ja fondi soetamisega.

 

4. Ühingu tegevuse põhimõtted:

4.1. avalikes huvides inimeste teadlikkuse tõstmine erinevatest eneseabi võtetest, toetavatest mõtetest ja elutervetest hoiakutest;

4.2. Ühing järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid (https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/);

4.3. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

4.4. Ühing on asutatud määramata ajaks.

 

5. Liikmete õigused ja kohustused:

5.1. Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus;

5.2. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;

5.3. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

5.4. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

5.4.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

5.4.2. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

5.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

6. JUHTIMINE

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

6.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

6.3. Üldkoosolekut loetakse otsustusvõimeliseks kui sellel osaleb vähemalt kaks ühingu liiget ning üldkoosoleku toimumise ajast teavitatakse liikmeid vähemalt viis päeva enne üldkoosoleku toimumist.

6.4. Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks, kelle määrab üldkoosolek ja Ühingu juhatus koosneb maksimaalselt kolmest inimesest.

6.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui

koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

6.6. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

 

7. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

7.1. Ühingu vara tekib tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning teistest põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatud tasulistest tegevustest (nõustamisteenustest) ja üritustest: seminaride, konverentside, õpitubade, praktikate ja teemaõhtute korraldamisest ning muudest maksetest ning varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest, toetustest jms. Varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet määramata aga vaid Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.

7.2. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

7.3. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

7.4. Ühingu liikmel ei ole õigust Ühingu varale, Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

7.5. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

7.6. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

7.7. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Mittetulundusühingu Eluring põhikiri on kinnitatud liikmete üldkoosolekul 11.01.2021.a.